Redna letna skupščina

Na osnovi 13. člena Statuta Športne zveze Vrhnika sklicujem

REDNO LETNO SKUPŠČINO ŠPORTNE ZVEZE VRHNIKA

 

v torek, 16. junija 2020, ob 18.30 uri v Cankarjevem domu na Vrhniki,

Tržaška cesta 25, Vrhnika.

Predlog dnevnega reda:

1.      Izvolitev organov za vodenje skupščine

Ø  delovni predsednik, verifikacijska komisija, zapisnikar, overitelja zapisnika

2.      Poročilo verifikacijske komisije

3.      Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika  redne letne skupščine z dne 17.10.2019

4.       Obravnava in sprejem poročil za leto 2019

Ø  Poročilo o delu, Finančno poročilo, Poročilo Nadzornega odbora

5.      Obravnava in sprejem osnutka Programa dela za leto 2020

6.      Obravnava in sprejem osnutka Finančnega načrta za leto 2020

7.      Določitev višine članarine za leto 2020

8.      Sprejem novih članov (Društvo Motivakcija in Kolesarsko društvo RAM)

9.      Razno

 

OPOZORILO! Na podlagi 1 .odstavka 14. člena Statuta Športne zveze Vrhnika:

»Seja je sklepčna, če je na njej ob predvidenem času prisotnih več kot polovica članov, sicer se začetek odloži za 30 minut. Po tem času skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih najmanj ¼ članov.«

 

Prosimo, da zagotovite udeležbo pooblaščenega predstavnika vašega društva.

 

                                                                                                                

                                                                                                                 mag. Gvido Mravljak

                                                                                                                     predsednik ŠZV

Gradivo:

Ø  Pooblastilo za člane

Ø  Zapisnik redne letne skupščine z dne 17.10.2019

Ø  Poročilo o delu za leto 2019

Ø  Finančno poročilo za leto 2019

Ø  Poročilo Nadzornega odbora za leto 2019

Ø  Program dela za leto 2020

Ø  Finančni načrt  za leto 2020

Vabljeni:

Ø  Člani Športne zveze Vrhnika

Ø  Člani organov Športne zveze Vrhnika

Ø  Društvo Motivakcija

Ø  Kolesarsko društvo RAM

Ø  Župan Občine Vrhnika

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika