Novičke Športne zveze Vrhnika – september 2014

Čas od sredine avgusta do sredine septembra, ko oddajamo ta prispevek, je bil zaznamovan predvsem z aktivnostmi na področju priprave novega Pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa v občini Vrhnika. Kot smo napovedali že v prejšnjih Novičkah, smo pripravljeno gradivo za prvi del pravilnika obravnavali na redni seji izvršnega odbora v drugi polovici avgusta. Na dnevnem redu te seje je bilo še nekaj drugih točk, ki pa jih zaradi zahtevnosti gradiva v zvezi s pravilnikom nismo uspeli obravnavati. Po temeljiti predstavitvi in obravnavi gradiva smo se odločili, da v pravilnik zapišemo tudi določilo, da mora občinska uprava najkasneje v  60. dneh od datuma odpiranja vlog s sklepom odločiti o izbranih in neizbranih programih. V nadaljevanju seje smo obravnavali še glavna izhodišča za oblikovanje meril in kriterijev za vrednotenje in izbor programov športa. Tri ure aktivne razprave so minile kot bi mignil.

Prejšnji mesec smo tudi zapisali, da bo verjetno Vlada Republike Slovenije že v avgustu sprejela Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa. To se je res zgodilo, in sicer na 70. redni seji, ki je bila 26. avgusta 2014. Izvedbeni načrt konkretizira in udejanja usmeritve in ukrepe Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023. Športna zveza Vrhnika, ki pripravlja nov Pravilnik o sofinanciranju Letnega programa športa v občini Vrhnika, sprotno spremlja vse spremembe zakonodaje na področju športa na državni ravni in jih vključuje v nastajajoči dokument. V kolikor bo pravilnik, tako kot načrtujemo, sprejet na občinskem svetu še v tem letu, bomo gotovo ena izmed prvih občin v Sloveniji, ki bo imela to področje usklajeno z novim Nacionalnim programom športa.

Na temo sprejema novega pravilnika smo se 11. septembra sestali na delovnem srečanju pri županu občine Stojanu Jakinu predstavniki občinske uprave, Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika in Športne zveze Vrhnika. Predstavniki športne zveze smo predstavili pripravljeno gradivo in predvsem spremembe, ki jih je  potrebno sprejeti zaradi usklajenosti z zakonodajo. Kot že večkrat, smo tudi tokrat poudarili, da še vedno nismo prejeli dogovorjenega gradiva v zvezi s kalkulacijo cen športnih objektov. Zaradi tega razloga tudi faktorjev za vrednotenje uporabe športnih objektov, ki so sestavni del zelo pomembne preglednice v pravilniku, ne moremo spremeniti v primernem razmerju. Z direktorjem Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika je bilo dogovorjeno, da bo zavod, ki upravlja kar precej javnih športnih objektov in površin, v enem tednu oziroma do dneva oddaje tega prispevka, pripravil omenjeno preglednico ter jo posredoval zvezi, ki jo bo vključila v besedilo pravilnika. Na sestanku smo se še dogovorili, da bo Športna zveza Vrhnika v oktobru pripravila javno obravnavo osnutka novega pravilnika. Na obravnavo ne bomo vabili samo članov zveze, ampak tudi vse ostale izvajalce letnega programa športa. Predvidevamo namreč, da občinski svet v novi sestavi ne bo imel pomislekov pri sprejemu tega akta, v kolikor bo predhodno usklajen med športnimi društvi in ostalimi izvajalci športa.

Aktivnosti v zvezi s pripravo modela Pravilnika o merilih za sofinanciranje športa na lokalni ravni potekajo tudi na Olimpijskem komiteju Slovenije-Združenju športnih zvez. Prav na dan oddajanja tega prispevka je potekala skupna seja Odbora za šport na lokalni ravni in Odbora športa za vse, ki sem se  jo udeležila tudi predstavnica naše zveze. En delček »krivde«, da je prišlo do teh aktivnosti, nosi tudi Športna zveza Vrhnika. Kot smo že pred časom pisali, smo OKS-ZŠZ podali pobudo, da v svojo strategijo vključi tudi pomoč občinskim športnim zvezam pri pridobivanju vloge v občinskih pravilnikih za sofinanciranje športa ter da skupaj z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami pripravi kriterije za sofinanciranje tekmovalnega športa tako, da skupaj določijo velikost vadbenih skupin v posameznih športnih panogah. Sedaj namreč v občinah predstavniki posameznih športnih panog težijo k temu, da bi prav njihova panoga imela čim manjšo vadbeno skupino in s tem čim večji delež sofinanciranja.

Za pripravo zgoraj navedenega modela pravilnika je bila na seji imenovana delovna skupina, katere članica sem postala tudi predstavnica Športne zveze Vrhnika. Na seji smo se dogovorili še o izvedbi volitev predstavnikov občinskih športnih zvez v skupščino OKS-ZŠZ. Predviden datum volilne skupščine OKS-ZŠZ je 16. december.

Po skupni seji zgoraj naštetih odborov je bila še redna seja Izvršnega odbora OKS-ZŠZ. Pred pričetkom seje je potekal slavnosten podpis tripartitnih štipendijskih pogodb (športnik-nacionalna panožna športa zveza - OKS) olimpijske solidarnosti RIO 2016.  Na obširnem dnevnem redu so bile priprave na volilno skupščino in zakonodajne zadeve, ki se vežejo na šport. V okviru te točke je bila imenovana Skupina za pripravo Zakona o športu. Kot smo napisali v avgustu, je minister dr. Jernej Pikalo že imenoval delovno skupino za pripravo zakona, OKS-ZŠZ pa je na seji imenoval širšo delovno skupino, ki bo spremljala aktivnosti pri nastajanju novega zakona o športu ter pomagala oblikovati gradivo, ki bo v čim večji meri ustrezalo interesom civilne športne sfere.  Po več kot desetletju brez večjih sprememb, se torej kažejo večje spremembe zakonodaje, ki je vezana na šport.

Iz napisanega je razvidno, da se na zvezi ne ukvarjamo sami s seboj, ampak sledimo spremembam in opravljamo nalogo, ki je širšega pomena za vse, ki se na Vrhniki ukvarjajo z dejavnostjo športa. Ko bomo izpeljali to nalogo, pa bomo čas posvetili še svojim internim zadevam.

Računamo, da bo v času, ko ta prispevek berete, za nami uspešno izpeljana 2. Mini olimpijada. Vse je odvisno od vremena, ki letos res ni naklonjeno prireditvam na prostem.

Zadnji dan v septembru ne bomo pozabili na 30. obletnico tragične smrti našega kolesarja Robija Trampuža. Na njegov grob bomo položili ikebano in prižgali svečko.

Sredi oktobra bomo že tradicionalno pripravili predstavitev dejavnosti naših članov, ki smo jo poimenovali: Slovenski dan športa – Dan odprtih vrat Športne zveze Vrhnika. To bo pravi dan za vse tiste, ki še niste našli primernega športa zase, da  le-tega najdete.

Spletno stran www.sportnazveza-vrhnika.si redno dopolnjujemo z aktualnimi novicami. Prosimo vas, da nam posredujete informacije o dogodkih v vaših društvih in klubih.

Vsem našim članom je za potrebe oglaševanja v parku pred telovadnico Partizan na voljo 

oglasni pano. Za vse informacije nas pokličite na telefon 041 820 764 ali nam pišite na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Uradne ure so vsak torek od 16. do 18. ure v pisarni Športne zveze Vrhnika, v pritličju poslovnega dela telovadnice Partizan.

 

                                                                                                          Športna zveza Vrhnika