REDNA LETNA SKUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE VRHNIKA

V torek 26. aprila 2017 je v Gostišču Bajc potekala redna letna skupščina Športne zveze Vrhnika. Na skupščini je bilo prisotnih 14 pooblaščenih predstavnikov članic od 29. 

Kar nekaj članic je predhodno opravičilo svoj izostanek. Čeprav je skupščina veljavno zasedala, saj je bila zagotovljena s statutom predvidena ¼ članov, je več navzočih razpravljalo o vzrokih za slabšo udeležbo in pasivnost pri nekaterih članicah zveze. Skupščina kot najvišji organ nudi lepo priložnost članicam, da izrazijo svoje predloge, pripombe in zahteve s podajo usmeritev za delovanje zveze v letu 2017. Prisotni so to možnost izkoristili v razpravah o posameznih točkah dnevnega reda.

Čeprav je potekala živahna razprava pri vseh točkah dnevnega reda so člani soglasno potrdili Poročilo o delu za leto 2016, Finančno poročilo za leto 2016 in poročilo nadzornega odbora. Na predlog ŠD Bevke je bil v Program dela za leto 2017 vključena soorganizacija Teka Bevke ter tako dopolnjen program dela za leto 2017 je bil soglasno sprejet. Prav tako predloženi finančni načrt za leto 2017. Skupščina je sprejela sklep glede določitve višine članarine, ki za leto 2017 ostaja 10 EUR. Zaradi neaktivnosti in večletnega neporavnavanja članarin je  skupščina izključila ŠD Triada in ŠD Ligojna.

Redne letne Skupščine športne zveze Vrhnika sta se kot gosta udeležila g. Marjan Leon Možina, predsednik Odbora za družbene dejavnosti Občine Vrhnika in g. Daniel Cukjati, predstavnik Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika.

Po končanem uradnem delu je sledil neformalni del in klepet o razmerah v športu, spominih na prejšnje čase, ter pogled v prihodnje aktivnosti. Vsem skupne zadeve so pomanjkanje finančnih sredstev za kakovostno izpeljavo vseh programov in pomanjkanje infrastrukturnih objektov za zadovoljitev vseh potreb tako tekmovalnega kot rekreativnega športa na Vrhniki. 

Udeleženci so se strinjali, da se čimprej izvede okrogla miza športnih kolektivov, predstavnikov ZIC in občine, o stanju, problemih in rešitvah na področju športa na Vrhniki.