V napovedniku

Športna društva in vlagatelje vlog na javni razpis obveščamo, da je bila imenovana Komisija za vodenje postopkov javnega razpisa letnega programa športa v občini Vrhnika, ki bo v najkrajšem času nadaljevala prekinjeni postopek dodelitve finančnih sredstev.

 Nova komisija je bila imenovana, ker je novi Zakon o športu v določilih, ki urejajo financiranje športa skozi Letne programe športa, v 20.členu, uveljavil načelo nepristranosti članov komisij, ki vodijo postopke javnih razpisov. Tako v tretjem odstavku 20.člena določa, da  "Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave). " Strokovne službe občine Vrhnika so pisno zaprosile za tolmačenje te določbe pristojno Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje, znanost in šport, pa ga do sedaj še ni prejelo, saj je bilo od tega odvisno imenovanje novih članov komisije. Posledično je zaradi nejasnih navodil Športna zveza Vrhnike evidentirala osebe, ki so bili trenerji v društvih in so bili spoznani za poslovno povezani s prejemniki finančnih sredstev. Po dodatnih pogovorih smo z veliko truda poiskali in nagovorili ter  pridobili kandidate, ki tovrstnih povezav niso imeli.

Čeprav je do sedanja komisija svoje delo opravljala dobro, vestno in strokovno, se je bilo v smislu zakona potrebno izogniti konfliktu interesa in opraviti zamenjavo nekaterih članov. Športna zveza Vrhnike je pozvala nekatera društva za nominiranje zakonsko nespornih kandidatov in predlagala županu v skladu s 7. členom Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vrhnika tri kandidate za člane prej omenjene komisije. Župan Vrhnike g. Stojan Jakin je nato 15. januarja 2018 imenoval komisijo v naslednji sestavi: Lina Celarc, predsednica; danilo Todorovič, ter na predlog ŠZV  Petro Žižmond, Aleša Grom, Marjana Geohelli.

Do sedanjim članom komisije se najlepše zahvaljujemo za njihovo do sedanje delo, novim članom pa želimo uspešno delo v naprej.

;

Športna zveza Vrhnika