OKROGLA MIZA ZA OBRAVNAVO ODLOKA O SOFINANCIRANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI VRHNIKA

Športna zveza Vrhnike je v ponedeljek 26.2.2018, organizirala Okroglo mizo z namenom obravnave osnutka Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vrhnika, v sejni sobi ZIC. Okrogle mize so se udeležili predstavniki 10 športnih društev. Prisotni so bili predstavniki: iz Planinskega društva Vrhnika, Ženskega nogometnega kluba Vrhnika, Atletske sekcije ŠD Vrhnika, Športno društvo rokometna šola, Smučarsko društvo Vrhnika, strelsko društvo Vrhnika, ŠD Morostarji, Športnega društva Vrhnika, LKDLL Potens, Nogometnega kluba Dren Vrhnika ter predstavnik Športne zveze Vrhnika in Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika.

Po uvodnem nagovoru predsednika Športne zveze Vrhnika mag. Mravljak, je ta predal besedo referentu za šport na ZIC g. Danielu Cukjatiju. Kot avtor osnutka Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vrhnika, je le ta predstavil spremembe in pojasnil navzočim, da je predlog zajel minimalno možne spremembe, saj je bil Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vrhnika, že takrat odlično pripravljen in je sedaj Odlok potrebno zgolj prilagoditi zahtevam novega Zakona o športu. Drugo, pa ni dobro preveč spreminjati sistema, saj so se ga društva že navadila in bi novosti spet povzročale težave ravno društvom. Sledil je pregled novosti po členih in sprotnem razčiščevanju podanih predlogov. Veliko pripomb se je nanašalo na redakcijo besedila. Razprava je potekala o možnostih skrajšanja rokov, da društva zaradi dolgotrajnosti postopka ne bi predolgo čakale na finančna sredstva. Športna zveza Vrhnika je podala pripombo, da se zadrži visok demokratičen standard iz sedanjega Pravilnika, da podaja soglasje in ne zgolj mnenje kot je to sprejeto v novem zakonu. Ker to ni obvezna norma menimo, da bi soglasje reprezentativne nevladne organizacije, ki ima status zveze, ki deluje v javnem interesu ter predstavlja veliko večino članic, ki kandidirajo za občinska sredstva, kazalo ohraniti. To bi izboljšalo demokratične odnose in okrepilo uporabnike teh sredstev.

Nekaj razprave je bilo v zvezi s faktorji za objekte, kjer je prišlo do izraza boleče dejstvo, da na Vrhniki primanjkuje športnih objektov in še posebej dvoran za vadbo v zimskem obdobju. Razprava je bila okrog števila vadbenih skupin po športnih panogah in zahtevi, da se uskladi z normativi podanimi v dokumentu OKS. Nekatera društva so predlagala ponovno preveritev faktorjev za športne objekte in v zvezi s tem se je dodal faktor za umetno travo in uporabo plezalne stene. Nekatera društva so predlagala, da bi spremenili sistem plačevanja najemnin in bi to ZICu poravnala občina, ki bi  razpis za dodelitev terminov. Vendar je na Vrhniki težava, da ni dovolj razpoložljivih objektov glede na potrebe in bi ta sistem lahko še bolj porušil razmerja med uporabniki. Zadevo bo potrebno temeljito preučiti, saj obstaja bojazen, da bi zato bilo sredstev namenjenih LPŠ sorazmerno manj.

 

Razprava je tekla v smeri proučitve možnosti uporabe predplačil, ki bi bilo za društva pomembno, saj  bi  prej prišle do denarja za delovanje, pa tudi ZIC bi dobil prej plačane stroške najema objektov.

Planinsko društvo bi lahko za urejanje planinskih poti glede na širši pomen turizma in kulture, lahko imelo svojo proračunsko postavko in ne bi bilo to več v okviru LPŠ.

Sprejet je bil dogovor, da ZIC pripravi čistopis upoštevanih pripomb in ga posreduje Športni zvezi v ponovno preučitev in pripombe. Ker je časovni načrt sprejema odloka aprilska seja Občinskega sveta, bi moral biti dokument usklajen do srede marca, ko bi ga obravnaval Odbor za družbene dejavnosti Občinskega sveta.