ZAPISNIK 3. REDNE SEJE IO ŠZV

Na pobudo predsednika ŠZV je bil sklicana tretja redna seja IO ŠZV, dne 15.1 2019, ob 19.00 uri, v sejni sobi ZIC, Tržaška 9, 1360 Vrhnika.
Prisotni so bili:
Člani IO: g. Aljoša Seljak, g. Gvido Mravljak, g. Matic Vidic g. Iztok Zajc in g. Gašper Stržinar.
Opravičeno odsotni: ga. Biljana Nagode, g. Gorazd Petrovčič
Član NO: g. Marjan Sigulin
Odsotni člani NO: g. Sebastjan Zalar in g. Rok Mušič
 
Dnevni red:
1. Otvoritev seje in potrditev predlaganega dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne redne seje IO ŠZV in 2. korespondenčne
seje IO  ŠZV ter pregled realiziranih sklepov
3. Prireditev športnik Vrhnike za leto 2018
4. Imenovanje članov občinske komisije za dodelitev sredstev LPŠ
5. Spletna stran ŠZV
6. Razno
 
Ad 1) Predsedujoči ugotovi, da je seja IO sklepčna, saj je bilo ob pričetku seje prisotnih 5 članov IO ŠZV, opravičili so se vabljeni člani IO ŠZV ga. Biljana Nagode in g. Gorazd
Petrovčič. Predlagani dnevni red je bil predstavljen kot v vabilu in soglasno sprejet.
Sklep: IO ŠZV je soglasno potrdil predlagani dnevni red.
 
Ad2) Predsednik je na kratko predstavil sprejete sklepe na predhodnih dveh sejah, ki so bili vsi realizirani. Zapisnik prvega konstitutivnega rednega sestanka IO ŠZV in druge dopisne seje IO ŠZV sta bila sprejeta brez pripomb, pa tudi vsi sklepi s prejšnjega sestanka IO ŠZV so bili realizirani.
Sklep: IO ŠZV je potrdil zapisnika prvega konstitutivnega rednega sestanka IO ŠZV in druge dopisne seje IO ŠZV.
 
Ad3) Glede na manjše število prispelih predlogov za priznanja Športnika Vrhnike in s tem pričakovano manjše število gledalcev je predsednik predlagal premislek ali bi prireditev
vseeno izvedli v Cankarjevem domu. V razpravi navzočih je prevladalo mnenje, da je bolje imeti polno dvorano Cankarjevega doma kot na pol prazno v Slomšku. Prednost je tudi, da je že vsa infrastruktura postavljena in na voljo. Težava je ker se še ne ve koledar igranja play off v futsalu in bi lahko Slilico igral domačo tekmo ravno v predlaganem terminu. Ker je Cankarjev dom v petek 15.3.2019 zaseden, je prva naslednja možnost 29.3.2019. Ta termin je Gašper Stržinar že rezerviral za športnika in drži. Predsednik je predstavil dosedanje izkušnje in opravila vezana na izvedbo opravil in aktivnosti na sami prireditvi Športnik leta. Prisotni so se strinjali, da se za katering ponovno izbere gostišče Bajc, saj je po lanski raziskavi trga ponudnikov bila najugodnejša. Tisk plakatov, predelava plakata za čez cesto in priznanj poveri firmi Starling s.p., saj ima že nastavljena imena za tisk. Plakete se da v izdelavo Bruno Kosi s.p., ki to za nas že dela vrsto let. Rože in cvetlični aranžma je naredila cvetličarna Carmen. Za voditelja prireditve se tudi letos določi Matijo Kosmača, ki je v mesecu marcu že nazaj v RS. Fotografiranje in filmanje se poveri Martinu Vogriču Dežmanu, ter opravo projekcije Bojanu Lamprehtu. Dobro bi bilo imeti tudi rezervno varianto. Potrebno je skleniti dogovor z ZIC za posameznih nalog za izvedbo športnika. Povabi se kot že vsa leta do sedaj olimpionika Mira Cerarja. Letos bi poskušali dobiti tudi predsednika OKS g. Bogdana Gabrovca. Letos bi poskušali zagotoviti mlajše oziroma aktivne športnike. Prisotni so se strinjali, da našteti izvajalci ostanejo isti. Termin še mora uskladiti z županom, predno ga lahko dokončno potrdimo in objavimo. Nujno je tudi potrebno zaključiti z delom komisije za izbor športnika, da se izbor čim prej potrdi na IO oziroma razreši s predlagatelji, če bi bilo še kaj nejasnosti. V razpravi se je govorilo o vodilni temi in scenariju in o nastopajočih. Poskuša se dobiti Čale Sale.
Sklep: IO ŠZV je opravil razpravo o potrebnih nalogah za izvedbo Športnika leta 2018 ter potrdil predlagane izvajalce storitev in pogojno datum prireditve to je 29.3.2019, ob
19.00 uri v Cankarjevem domu na Vrhniki.
 
Ad4) Pri tej točki je predsednik predstavil poziv občinskih strokovnih služb, da ŠZV čim prej predlaga tri člane občinske Komisije za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v občini Vrhnika LPŠ. Pozvali bomo člane, da nam posredujejo svoje predlog, ki jih bomo nato posredovali na Občino Vrhnika.
Sklep: IO ŠZV se je seznanil s pozivom Občine Vrhnika, da imenuje tri člane v občinsko komisijo za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa
športa v občini Vrhnika LPŠ.
 
Ad5) Po dogovoru s prvega sestanka seje IO ŠZV se ponovno pristopi k prenovi spletne strani ŠZV. V razpravi je bila izpostavljena ažurnost in sprotno osvežitev z novicami za kar bo potrebno določiti urednika spletne strani. Za to nalogo je bil predlagan Aljoša Seljak. Za pripravo osnutka prenove, pa so bili imenovani v komisijo za postavitev spletne strani poleg Aljoše Seljaka še Biljana Nagode in Iztok Zajc.
Sklep: IO ŠZV je za člane komisije za postavitev spletne strani imenoval:Aljoša Seljak, predsednik;Iztok Zajc, član in Biljana Nagode, članica. Naloge urednika bo po
vzpostavitvi prenovljene spletne strani opravljal Aljoša Seljak
 
Ad6) Pod točko razno ni bilo drugih predlogov.
 
Seja je bila zaključena ob 21.30.
ZAPISAL:
 
Mag. Gvido Mravljak