VABILO NA REDNO IN VOLILNO SKUPŠČINO ŠPORTNE ZVEZE VRHNIKA

Na osnovi 13. člena Statuta Športne zveze Vrhnika sklicujem REDNO IN VOLILNO
 
SKUPŠČINO ŠPORTNE ZVEZE VRHNIKA
v torek, 18. aprila 2023, ob 18.00 uri, v Gostišču Turšič,
 
(Voljčeva cesta 3, Vrhnika).
 
Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev organov za vodenje skupščine
> delovni predsednik, verifikacijska komisija, zapisnikar, overitelja zapisnika
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika redne skupščine iz 4. 5. 2022
4. Razrešnica dosedanjim organom ŠZV
5. Volitve organov ŠZV za mandatno obdobje 2023 – 2027
6. Obravnava in sprejem poročil za leto 2022
> Poročilo o delu, Finančno poročilo, Poročilo Nadzornega odbora
7. Obravnava in sprejem osnutka Programa dela za leto 2023
8. Obravnava in sprejem osnutka Finančnega načrta za leto 2023
9. Določitev višine članarine za leto 2023
10. Sprejem nove članice (Judo klub Vrhnika, Kolesarsko društvo Jan sport)
11. Odpis zastaranih terjatev
12. Razno
OPOZORILO! Na podlagi 1. odstavka 14. člena Statuta Športne zveze Vrhnika:
»Seja je sklepčna, če je na njej ob predvidenem času prisotnih več kot polovica članov, sicer se začetek odloži
za 30 minut. Po tem času skupščina veljavno sklepa, če je na seji navzočih najmanj ¼ članov.«
 
Športna zveza Vrhnika
mag. Gvido Mravljak, l. r.
predsednik

Športnika Vrhnike 2022

VABILO IN POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2022 - Športnik Vrhnike za leto 2022

 

Športna zveza Vrhnika poziva vsa društva, organizacije in posameznike, da posredujejo predloge za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem za osvojene športne dosežke v letu 2022.

Predloge je potrebno posredovati na obrazcih, ki jih lahko dobite v prostorih Športne zveze Vrhnika na podlagi predhodnega dogovora po telefonu 041 820 764 ali po e-pošti, če zanje zaprosite na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Obrazci so dostopni tudi na spletni strani: www.sportnazveza-vrhnika.si. Poleg tega je potrebno k predlogu priložiti tudi kopije dokazil o doseženih rezultatih (listine-priznanja, časopisni članki ipd).

Prosimo, da vsi zainteresirani predloge pošljete na naslov: Športna zveza Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika, p.p. 88 ali jih osebno dostavite na sedež zveze najpozneje do 20. januarja 2023. Upoštevajo se športni rezultati doseženi v letu 2022.

Posebej opozarjamo predlagatelje in zainteresirane, da Komisija za podelitev priznanj vlog, ki bodo prispele po tem roku ne bo upoštevala.

 

OBRAZEC

 

                                                                                                                         Športna zveza Vrhnika

                                                                                                                   Komisija za podelitev priznanj